Valmennukset

Työelämätaitojen valmennusohjelma

Tämän päivän työelämä, jatkuvine muutoksineen, vaatii toimijoiltaan suuren määrän henkistä kapasiteettiä. Tulos rakentuu ihmisten toimintakyvyn, aikaansaamisen ja vuorovaikutustaitojen kautta.

Suomen Mentoritiimin valmennus tähtää työyhteisöissä toimijoiden henkilökohtaisen kehittymisen kautta tapahtuvaan työyhteisön positiiviseen muutokseen ja sitä kautta saavutettaviin parempiin tuloksiin. Ihmisten parantunut toimintakyky, kulttuurin tukemana, auttaa organisaatioita eteenpäin.

Kasvu ja kehittyminen tapahtuvat pääasiassa intensiivisen tekemisen, vahvojen tunnetilojen sekä haasteiden kohtaamisen kautta. Jokainen valmennustapahtuma on meille ainutlaatuinen, pyrimme luomaan kuulijoille vahvasti henkilökohtaisen kokemuksen.

Tärkeintä meille on asiakkaan saama konkreettinen hyöty pitkällä aikavälillä.

Työyhteisön valmennuskonseptimme pureutuu moniulotteisesti henkiseen suorituskykyyn, itsensä johtamiseen, energiatasoihin, vuorovaikutustaitoihin, tiimityöhön ja johtamisen käytänteisiin.

Uskallamme luvata, että valmennuskonseptimme läpikäyminen parantaa henkistä kestävyyttä, energisyyttä ja kykyä tehdä työtä laadukkaammin.

Valmennus pohjautuu vaativassa työssä syntyneeseen kokemukseen ja tutkimuksiin.

Lisää henkistä suorituskykyä ja hallitse stressiä

Stressi vaikuttaa tämän päivän työelämässä niin suuressa mittakaavassa, että sitä on vaikea käsittää. Työyhteisöjen voimavarat löytyvät toimijoiden henkisessä suorituskyvyssä, taitavissa johtamiskäytänteissä, rakenteiden selkeydessä, sekä avoimmessa vuorovaikutuksesta.

Kaikissa työyhteisöissä toimintaa ohjaa tilannetietoisuus ja päätöksentekokyky. Oikealla valmennuksella voimme vaikuttaa merkittävästi tähän ketjuun. Henkinen suorituskyky kasvaa samalla tavoin kun fyysinen suorituskyky, nousujohteisella harjoittelulla, vaatimusten ja voimavarojen järkevällä suhteella.

Valmennus on kehittynyt vaativan työelämän lähtökohdista ja tällä hetkellä se on noin 20 vuoden kehitystyön tulos. Menetelmällä on sekä tieteellinen että kokemuksellinen näyttö siitä, että se on tehokas tapa parantaa ammattitaitoa ja suorituskykyä vaativassa ja stressaavassa työssä.

Henkinen suorituskyky on asennetta, ajattelun kirkautta, tunteiden ymmärtämistä ja niiden säätämistä, toimintakykyä, palautumista ja aikaansaamista. Kun työtekemisestä katoaa mielekkyys, ymmärrys ja hallinnan tunne, niin samassa suhteessa laskee myös aikaansaaminen ja tulos.

Työyhteisöissä stressin hallinta on moniulotteinen käsite ja sitä tulee tarkastella monesta näkökulmasta. Henkisen suorituskyvyn rakentaminen tulee aloittaa yksilökeskeisesti. Valmennusohjelma pureutuu konreettisesti siihen miten henkistä suorituskykyä lisätään.

Luennot ja valmennukset  tarjoavat viimeistä tutkittua tietoa siitä, mitä stressi on ja miten se meihin vaikuttaa. Harri kuuluu Toronton Yliopiston tutkimusryhmään, joka tutkii stressin psykologisia ja fysiologisia muutoksia vaativassa työssä ja eteenkin sitä miten stressiin voidaan vaikuttaa positiivisesti ja miten mielen hevosvoimia voi kasvattaa.

International Professional Resilience and Efficiency Program (iPREP) on empiirisesti tutkittu valmennusmenetelmä joka on kehitetty vaativaan työelämän tarpeisiin.

HENKINEN SUORITUSKYKY

 • Arvot ja merkitys
 • Tunteet ja niiden säätäminen
 • Energiatasojen maksimointi
 • Ajattelutaito
 • Tapojen muodostaminen

STRESSI JA SEN HALLINTA

 • Fysiologiset vaikutukset
 • Syyt ja seuraukset
 • Yksilötason taidot
 • Organisaatiotason toimiet
 • Työpaikkakohtainen valmennusohjelma

Itsensä johtaminen on evidenssipohjaista työn edistämistä

Työyhteisöjen menestyminen on riippuvainen henkilökohtaisista taidoista, asenteesta ja yhteistyökyvystä. Kehitys edellyttää jatkuvaa oppimista ja asenteen säätämistä.

Itsensä Johtaminen -valmennus keskittyy henkilökohtaisen vastuun ottamiseen ja se rohkaisee osallistujat altistamaan itsensä uuteen oppimishaasteeseen. Todellinen itsensä johtaminen on mielen tasapainosta käsin toimista, yhteistyökykyisyyttä sekä proaktiivisuutta  ja aikaansaamiskykyä.

AIKAANSAAMISKYKY JA SOSIAALISET TAIDOT

Itsemme johtaminen yhä paremmaksi näillä kahdella tasolla johtaa vääjäämättä parempiin, jopa ilmiömäisiin tuloksiin.
Valmennuksessa voi hyödyntää voimavarakartoitusta, johon voi tutustua osoitteessa.
mindfindr.com/fi/ -sivustolla

MUITA AIHEITA OVAT:

 • Persoonallisuuspsykologian perusteita
 • Itsetuntemus ja sen lisääminen
 • Itsearvostus ja itseluottamus
 • Roolien käsitteet ja niiden merkitys omassa työssä.
 • Muutosprosessin psykologiaa

TÄSSÄ VALMENNUKSESSA PYRIMME VASTAAMAAN SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN:

 • Miten tutustun itseeni? Miten johdan itseäni, ajatuksiani ja tunteitani, jotta olisin proaktiivisempi?
 • Millaisia hyödyllisiä rutiineja minun tulee oppia, jotta aikaansaamiskykyni paranee?
 • Mistä haitallisista rutiineista tulisi hankkiutua eroon?
 • Miten priorisoin tekemistäni ja nostan suoritustasojani?
 • Miten roolit vaikuttavat tekemiseen?

Harri Gustafsbergin ja Mentoritiimin rakentama Itsensä Johtaminen -valmennus yhdistää vuosikymmenten kokemuksen ja uusimman tutkimustiedon helposti ymmärrettäväksi ja mukaansa tempaavaksi kokonaisuudeksi

Tiimivalmennukset – menestyvä tiimi koostuu yksilöistä, joilla on hyvä suorituskyky ja yhteinen päämäärä

Sanonta ”menestys tulee muilta ihmisiltä” sopii erinomaisesti kun puhutaan tiimityöstä. Tiimien tehokkuus on avain työyhteisöjen tehokkuuteen.

TIIMIVALMENNUKSISSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVIA AIHEITA:

 • Mitä tarkoittaa ryhmädynamiikka?
 • Mitkä tekijät vaikuttavat tehokkaaseen tiimityöhön?
 • Miten vaikutamme työyhteisön henkeen?
 • Miten vuorovaikutustaitoja kehitetään?
 • Tiimien valmentaminen ja johtaminen.
 • Organisaatiokulttuurin vaikutus
 • Kun kaikilla on yhteinen päämäärä ja toimintaa ohjaavat säännöt ovat selvillä, niin tiimityö on kiinni tiimin jäsenten asenteesta, henkilökohtaisesta panoksesta ja vuorovaikutuksesta.

Uskomme että tiimien valmentaminen on yksi työyhteisön kriittinen menestystekijä. Tiimivalmennuksissa on mahdollisuus hyödyntää voimavarakartoitusta. Kartoitukseen voi tutustua
mindfindr.com/fi/ -sivustolla

VUOROVAIKUTUSTAIDOT OVAT AVAIN ONNISTUMISEEN

 • Moni osaa asiansa mutta ei osaa esittää asiaansa.
 • MIkä merkitys vuorovaikutuksella on?
 • Mikä on puheenvuoron funktio?
 • Mitä tarkoittaa yhteinen ymmärrys?
 • Miten muodostamme uskomusjärjestelmäämme eri sosiaalisessa yhteydessä?
 • Vuorovaikutuksessa ei ole kysymys pelkästään sanallisesta vaan myös nonverbaalisesta (ei kielellinen) vuorovaikutuksesta → eleet, puheen sävy, tunteet, keho
 • Pysyt siirtämään ainostaan sitä mitä sinulla on.
 • Miten rakentava vuorovaikutus syntyy?
 • Miten vuorovaikutus muutuu konfliktissa?
 • MIten uhka vaikuttaa mieleen ja miten se välittyy vuorovaikutukseen?
 • Tarkasteleme vuorovaikutustaitoja tässä aiheessa erityisesti mieleen vaikuttamisen kautta.

ORGANISAATIOKULTTUURIN MERKITYS YHTEISESSÄ TEKEMISESSÄ

Organisaatiokulttuuri ohjaa työyhteisöjen käytänteitä tietoisesti ja tiedostamAtta. Kulttuuri määritellään yleisesti organisaatiossa tai sen tietyissä yksiköissä yhteisesti jaetut ja suhteellisen pysyvät konreettiset ajatus,-tunne,- ja toimintamallit.

Monesti pitkään organisaatioissa toimijat eivät näe metsää puilta, eivätkä osaa tarkastella oman kulttuurin voimaa.

Työyhteisön valmentajan tehtävänä on tarkastella työyhteisön rakenteita, käytänteistä ja tunnistaa niitä tapoja, joihin halutaan muutosta. Muutoksen läpivieminen organisaatiotasolla, yksiköissä ja tiimeissä, voi edellyttää myös kulttuuriin vaikuttamista.

Johtoryhmävalmennukset – tie parempaan suorituskykyyn

Johtoryhmän toimintakyky punnitaan haasteissa ja niiden tuomassa vastuussa.Jokainen menestyvä tiimi tarvitsee välillä ulkopuolista analyysia,sparrausta ja mentorointia. Hyvä ja laadukasta johtamisesta on vaikeaa määritellä yksiselitteisesti, mutta meillä on pitkäaikaista kokemusta ja tietoa ihmisten toiminnassa paineen alla, yhteisestä ymmärryksestä, tilannetietoisuudesta, päätöksenteosta ja ongelmanratkaisutaidosta, joista takulla jokainen kehittyä johtoryhmä hyötyy.  Johtoryhmävalmennukset koostuvat ryhmädynamiikan, vaikuttamisen taitojen, henkisen suorituskyvyn ja vuorovaikutustaitojen yhdistelmästä. Valmennukset suunnitellaan huolellisesti kulloisenkin johtoryhmä tarpeita palvelevana.

Valmennukset toteutetaan yhteistyössä Hunting Minds Oy:n www.huntingminds.com ja Mindfindr Oy:n kanssa. Johtoryhmävalmennuksissa on mahdollisuus hyödyntää voimavarakartoitusta. Kartoitukseen voi tutustua
mindfindr.com/fi/ -sivustolla

Tämä valmennus on suunnattu johtoryhmille.

 

Yhteydenottopyyntö