Ursus

Stressi ja resilienssivalmennus

Ursus – Stressi- ja resilienssivalmennus

Valmennusohjelma henkilökohtaisten kykyjen ja taitojen vahvistamiseen, joiden avulla nostetaan organisaation tehokkuutta.

”Resilienssiyttä, henkistä suorituskykyä, paineen alaista päätöksentekoa ja toimintakykyä vaativissa tilanteissa voi kehittää merkittävästi yksilötasolla. Kuormittava ja paineen alainen työ synnyttää toimijoissaan monimuotoisen, kognitiivisen, emotionaalisen ja fysiologisen muutostilan, joka vaikutta tilannetietoisuuteen, kykyyn tehdä päätöksiä ja työn laatuun. Lisäksi psykologinen kuorma vaikuttaa pitkäaikaisesti kumuloituneena hyvinvointiin ja terveyteen.”
-Harri Gustafsberg-

Organisaatiot, jotka oppivat nopeasti ja ketterästi, menestyvät parhaiten muuttuvan maailman melskeessä. Organisaatio on resurssiensa muodostama elävä organismi, joka kehittyy, oppii, etenee ja ratkaisee ongelmat kulttuurin, johtamisen, vuorovaikutuksen ja toimijoiden suorituskyvyn synteesin avulla. Muutoksen läpivieminen, laadun ja tehokkuuden nostaminen, edellyttää usein myös toimijoiden suorituskyvyn nostamista. Tämä ei toteudu kuormittamalla yksilöitä kohtuuttomasti, vaan johtamalla ja valmentamalla heitä viisaasti. Hyvin valmennettu ja hyvinvoiva henkilöstö on organisaation lihaksisto, jolla tarvittaessa kääntyy suurikin kivi.

Miksi URSUS?

Valmennus kohdistuu henkilökohtaisten voimavarojen ja resurssien ymmärtämiseen, vahvistamiseen ja suojeluun.
Maailma ja työelämä muuttuu, mikään ei ole nyt arvokkaampaa kuin sijoittaa IHMISIIN ja inhimillisiin resursseihin, se on todellinen ja arvokas suurhanke.

Valmennuksen teemat:
– Muutosprosessin psykologia ja muutoksen läpivieminen
– Stressinhallinta ja resilienssi
– Itsensä johtaminen ja aikaansaamisen lisääminen
– Henkinen suorituskyky

Muutosprosessin psykologia

Organisaatioiden oppiminen, kehittyminen, eteenpäin meneminen ja tehokkuus edellyttävät tietoa muuttuvasta toimintaympäristöstä, organisaation menestystekijöistä ja epävarmuustekijöistä. Muutoksen läpivieminen on yleisesti tunnettu ja tiedetty epävarmuustekijä.

Epävarmuus piilee usein kulttuurissa, joka kätkeytyy toimijoiden tiedostamattomaan mieleen. itsensä kehittäminen, vuorovaikutustaidot ja kulttuuri ja ovat avainkäsitteitä sietää epävarmuutta. Usein pohditaan: Pitääkö epävarmuutta työelämässä sietää? Eikö muutos koskaan lopu?

TÄSTÄ SE MUUTOS VASTA ALKAA! Nimittäin tulevaisuus tehdään tänään.

Stressinhallinta

Valmennuksen aikana yksilö oppii ymmärtämään stressin
fysiologiaa ja erottamaan erilaiset stressityypit, analysoimaan omaa tilaa,
sekä suhtautumaan uudella tavalla stressaaviin tilanteisiin.

Valmennamme tehokkaita stressinhallinnantaitoja, tieteellisesti tutkittuja ja kokemuksellisesti vahvistettuja. Stressinhallinta on todellinen työelämän avaintaito.

Itsensä johtaminen

Itsensä johtaminen on vastuun ja velvollisuuksien kirkastamista, se on aikaansaamisen ja suorituskyvyn kehittämistä ja yhteistyötaitojen hiomista. Itseymmärryksen lisääntyessä yksilö tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa myös ryhmässä toimittaessa.

Valmennus pureutuu taitoihin ja menetelmiin, jotka liittyvät omien resurssien tunnistamiseen, kehittämiseen, suojeluun, mentaalisiin asenteisiin ja oman toiminnan hallintaan suhteessa käytettävään aikaan.

Jotta vipua voi vääntää, se on ensin löydettävä!

Henkinen suorituskyky

Henkistä suorituskykyä voidaan pitää yläkäsitteenä sellaisille toimintamalleille, taidoille, ominaisuuksille ja resursseille, jotka tukevat kykyämme vastata haasteisiin, palautua, oppia ja jopa vahvistua.

Tämä resurssi kehittyy taitojen harjoittelulla ja kokemusoppimisen myötä. Suorituskykyä voi parantaa merkittävästi suotuisassa ympäristössä käyttämällä yksilölle sopivia vipuja ja menetelmiä. Mahdollista?

Ehdottomasti kyllä, tämä ei perustu mielipiteeseen vaan se on tieteellisesti vahvistettu ja kokemuksellisesti happotestattu tosiasia.

Resilienssi

Psykologiassa resilienssillä on eräänlainen kaksoismääritelmä. Se viittaa yksilön kykyyn sopeutua erilaisiin vastoinkäymisiin tai kriiseihin, sekä toinen liittyy palautumisprosesseihin.

Yksilö on resilienssi kykyinen, kun hän säilyttää toimintakykynsä vaikeissa ja vaativissa kriisitilanteissa. Palautuminen puolestaan tarkoittaa sitä, että yksilö kykenee jatkamaan elämäänsä psykologisesti kuormittavan kokemuksen jälkeen. Resilienssi kykyä voidaan identifioida, mitata, ylläpitää ja kehittää yksilön kaikissa elämänvaiheissa ja psykologisessa tilassa

Tilannetaju

On kykyjen, taitojen, tietoisuuden ja älykkyyden kokonaisuus, jonka avulla muodostamme käsitystä senhetkisestä ympäröivästä tilanteesta ja jonka pohjalta teemme tietoisia päätöksiä. Se on taito, jota yksilötasolla pystyy kehittämään merkittävästi oikean harjoitusohjelman avulla.

Päätös on merkityksellinen silloin, kun seurauksilla on merkittävää vaikutusta ja päätöksentekijä kantaa päätöksistään vastuun.

Valmennuksen eteneminen

1. Itsearviointi

Kickoff

Tarjouksen hyväksymisen jälkeen valmennus käynnistetään kick-off -tilaisuudella, jossa käymme läpi ensimmäisen neljän viikon valmennuskokonaisuuden ja perehdytämme valmennusmenetelmien käyttöön.

Viikot 1-4 (Verkkovalmennus)

1) Vahvuus nousee merkityksestä. Arvojen ja tarkoituksen kirkastaminen ovat henkisen suorituskyvyn perusta.
2) Tilanneanalyysi: Lähdemme liikkeelle sieltä missä olemme. Kuormitustekijöiden syyt ja seuraukset. Stressinhallinnan työkalut. ”If we survive, we will succeed”.
3) Voimavaraviikolla kirkastetaan suuntaa ja aloitamme liikekannallepanon. Liike ja rasituksesta palautuminen tuo voimaa. Laadimme tavoitteen ja suunnitelman, joiden pohjalta alamme rakentaa voittavia tapoja.
4) Mentaalisten mallien muokkaaminen, kognitiivisten taitojen harjoittelu tapojen tueksi. Ajattelun voima on mittaamaton.

1. Workshop

Valmennuksen puolivälissä järjestämme työpajan, jossa käydään läpi ensimmäisen valmennusjakson kokemuksia ja tuloksia sekä perehdytämme valmennuksen jälkimmäisen osan aiheisiin.

Viikot 5-8 (Verkkovalmennus)

5) Mielikuvaharjoittelu, nyt menemme syvemmälle omaan tiedostamattomaan ohjausjärjestelmäämme ja juurrutamme vahvistavia ajatuksia ja tunteita.
6) Yhteistyö ja yhteisön tuki, yksin emme pärjää.
7) Energiaa ja tehoa liikkeen tueksi.
8) FLOW ja rytmi. Kaikki muu hyvä seuraa vasta kun olemme löytäneet elämään meille sopivan rytmin.

2. Workshop

Valmennuksen lopuksi keräännymme työpajaan, jossa pureudutaan valmennuksen sisältöön sekä valmentajan että asiakkaiden kokemusten kautta. Työpaja motivoi osallistujia kulkemaan kohti uusia tavoitteita ja hyödyntämään valmennuksessa saatuja taitoja ja oppeja uusiin haasteisiin.
Itsearviointi

2. Itsearviointi

Itsearviointi tarjoaa sekä yksilölle että organisaatiolle mahdollisuuden tarkastella valmennuksen vaikuttavuutta.

Valmennuksessa käytettävät itsearviointimenetelmät perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin.

Itsearvioinnit toteutetaan tietoturvallisessa verkkopalvelussa, josta yksilö saa käyttönsä omat tuloksensa eikä organisaation saamassa yhteenvedossa ole yksilöityjä tietoja. Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§ mukainen rekisteriseloste.

Tietoa verkkokurssista

8 viikon verkkokurssi joka toteutetaan Mentoritiimin ja FitFarmin yhteistyössä luoman oppimisympäristön avulla. Verkkokurssin sisältö on luotu Harri Gustafsbergin ja Markku Nymanin vuosien koulutus- ja valmennuskokemuksen pohjalta. Verkkokurssit sekä lähivalmennukset ovat itsessään toimivia tapoja valmentaa asiakkaita, mutta paras tulos saadaan yhdistämällä nämä kaksi elementtiä. Kaikilla valmennuksessa käytettävillä menetelmillä on vankka tieteellinen pohja.

 

Ota yhteyttä