Ursus

Stressinhallinta- ja resilienssivalmennus työyhteisöille

Karhu (Ursus) on ollut aina suomalaisuuden voimaeläin. Nyt jos koskaan tarvitaan henkisiä voimavaroja. On herätettävä sisäinen karhu.
Ursus-työyhteisövalmennus keskittyy stressinhallinnan taitojen ja resilienssikyvyn kehittämiseen. Kysymys on inhimillisten voimavarojen ja resurssien suojelusta sekä vahvistamisesta. Maailma ja työelämä muuttuu nopeammin, mitä koskaan aikaisemmin. Mikään ei ole nyt arvokkaampaa, kuin sijoittaa ihmisiin.
Pyydä tarjous
Image

Aika ennen suurta muutosta

  • Suomalaisten työkyvyttömyyseläkkeistä 50,6 % on mielenterveysperusteisia

  • Mielenterveyden häiriöt maksavat Suomelle joka vuosi yli 11 miljardia €

  • Aikuisista 20–25 % sairastaa mielenterveyshäiriötä vuosittain

  • 20 % suomalaisista sairastuu masennukseen elämänsä aikana

  • Kroonisella ja pitkäaikaisella stressillä on yhteys mielenterveyden häiriöihin

  • Stressi/burnoutit lisääntyvät, ja masennuksesta on tulossa uusi kansantauti

Kukaan ei tiedä, miten maailma muuttuu tästä eteenpäin. Stressinhallinnan taidot ja resilienssikykyisyys eivät ole enää vaihtoehto, vaan ne ovat välttämättömyys.

Työyhteistöt jotka oppivat nopeasti ja ketterästi, menestyvät parhaiten muuttuvan maailman melskeessä. Organisaatio on resurssiensa muodostama elävä organismi, joka kehittyy, oppii, etenee ja ratkaisee ongelmat kulttuurin, johtamisen, vuorovaikutuksen ja toimijoiden suorituskyvyn synteesin avulla.

Muutoksen läpivieminen, ja laadun sekä tehokkuuden nostaminen, edellyttävät usein myös toimijoiden suorituskyvyn nostamista. Tämä ei toteudu kuormittamalla yksilöitä kohtuuttomasti, vaan johtamalla ja valmentamalla heitä viisaasti. Hyvin valmennettu ja hyvinvoiva henkilöstö, on organisaation lihaksisto, jolla selätetään kovimmatkin haasteet.

Valmennuksen filosofia ja teemat

Tutkimuksen ja kokemusperäisen tiedon perusteella akuutti stressi on hallittavissa, ja pitkittynyt stressikierre on katkaistavissa; jopa äärimmäisen vaativassa ympäristössä ja haastavissa olosuhteissa.

Kyse on elimistön luontaisen tasapainotilan palauttamisesta.

Ratkaisu ei ole nopea taikatemppu, vaan kysymys on keho-mieli -hallinnan taidoista: tietoisuudesta, fysiologiasta ja ajattelun sekä tunteiden yhteistoiminnasta.

Ylikuormituksen, uupumuksen ja masennuksen ennaltaehkäisyn lisäksi pystytään lisäämään luovuutta, suorituskykyä ja ongelmanratkaisutaitoja.

Valmennuksen aikana yksilö oppii ymmärtämään stressin fysiologiaa ja erottamaan erilaiset stressityypit, analysoimaan omaa tilaa, sekä suhtautumaan uudella tavalla stressaaviin tilanteisiin. Ymmärryksen lisääminen on keskeinen tärkeä vaikuttavuuden teema.

Valmennusmenetelmän tehokkuus perustuu yksinkertaisiin ja tehokkaisiin harjoituksiin, joista toistojen kautta tehdään uusi toimintatapa.

Itsensä johtaminen on vastuun ja velvollisuuksien kirkastamista. Se on aikaansaamisen ja suorituskyvyn kehittämistä ja yhteistyötaitojen hiomista. Itseymmärryksen lisääntyessä yksilö tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa, myös ryhmässä toimittaessa. Valmennus pureutuu taitoihin ja menetelmiin, jotka liittyvät omien resurssien tunnistamiseen, kehittämiseen, suojeluun, mentaalisiin asenteisiin ja oman toiminnan hallintaan, suhteessa käytettävään aikaan.

Henkistä suorituskykyä voidaan pitää yläkäsitteenä sellaisille toimintamalleille, taidoille, ominaisuuksille ja resursseille, jotka tukevat kykyämme vastata haasteisiin, palautua, oppia ja jopa vahvistua. Tämä resurssi kehittyy taitojen harjoittelulla ja kokemusoppimisen myötä. Suorituskykyä voi parantaa merkittävästi suotuisassa ympäristössä, käyttämällä yksilölle sopivia vipuja ja menetelmiä. Onko muuttuminen mahdollista? Ehdottomasti kyllä, ja tämä ei perustu mielipiteeseen vaan se on tieteellisesti vahvistettu ja kokemuksellisesti happotestattu tosiasia.

Psykologiassa resilienssillä on eräänlainen kaksoismääritelmä. Se viittaa yksilön kykyyn sopeutua erilaisiin vastoinkäymisiin tai kriiseihin, mutta merkitys liittyy myös palautumisprosesseihin. Yksilö on resilienssikykyinen, kun hän säilyttää toimintakykynsä vaikeissa ja vaativissa kriisitilanteissa. Palautuminen puolestaan tarkoittaa sitä, että yksilö kykenee jatkamaan elämäänsä psykologisesti kuormittavan kokemuksen jälkeen. Resilienssikykyä voidaan identifioida, mitata, ylläpitää ja kehittää yksilön kaikissa elämänvaiheissa ja psykologisessa tilassa.

Tilannetaju on kykyjen, taitojen, tietoisuuden ja älykkyyden kokonaisuus, jonka avulla muodostamme käsitystä senhetkisestä ympäröivästä tilanteesta, ja jonka pohjalta teemme tietoisia päätöksiä. Se on taito, jota yksilötasolla pystyy kehittämään merkittävästi oikean harjoitusohjelman avulla. Päätös on merkityksellinen silloin, kun seurauksilla on merkittävää vaikutusta ja päätöksentekijä kantaa päätöksistään vastuun.

Valmennuksen käytännön toteutus

Ursus toteutetaan webinaareina, live-striimien välityksellä ja digitaalisen oppimisympäristön kautta. Kokonaisuus rakennetaan organisaation tarpeiden mukaisesti.

Kuka on tarpeeksi hyvä valmentamaan?

Kuka on tarpeeksi hyvä valmentamaan sinua tai organisaatiotanne?

Mentoritiimi perustaa valmennuksensa pitkäaikaiseen erikoisyksikkökokemukseen, tieteellisesti validoitujen menetelmien käyttämiseen ja työyhteisöjen valmentamisesta saatuihin tuloksiin ja kokemuksiin.

Valmennukset pureutuvat yksilötasolla henkiseen suorituskykyyn ja resilienssintaitoihin. Erityisosaamistamme on kriisijohtaminen, johtaminen paineen alla, tilannetaju ja päätöksentekoa, sekä tiimien valmentaminen iskukykyiseksi.

Me tiedämme miten tämä tehdään kriisin aikana.

HALUATKO, ETTÄ KERROMME LISÄÄ?
Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.